Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Nguyễn Thị Thu Hiền / 01/01/2018 / 0
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Đại lý thuế Tín Tâm Việt xin chia sẻ các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 như sau : 

- Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

- Khoản chi có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ( giá đã bao gồm thuế GTGT) nhưng không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt ( kể cả nộp tiền mặt vào tài khoản người bán).

- Giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng đã được bồi thường

- Chi phí khấu hao tài sản cố định đối với các tài sản : không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ; không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của doanh nghiệp; không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán; phần trích vượt mức quy định hiện hành do Bộ Tài Chính quy định; đã khấu hao hết giá trị; là quyền sử dụng đất lâu dài; phần trích vượt tương ứng phần nguyên giá trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống không sử dụng cho họa động kinh doanh vận chuyển, khách sạn, du lịch, ô tô dùng làm mẫu và lái thử trong kinh doanh ô tô, đối với tàu bay du thuyền không sử dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch.

- Tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không ghi điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ : hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của doanh nghiệp, quy chế thưởng của giám đốc doanh nghiệp. 

- Tiền lương tiền công của chủ sở hữu công ty TNHH Một thành viên , của chủ doanh nghiệp tư nhân, thù lao trả cho sáng lập viên không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh, tiền lương - tiền công, các khoản chi khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

- Chi trang phục bằng tiền phần vượt quá 05 triệu đồng/ người/ năm.

- Phần chi vượt quá 01 triệu đồng / người/ tháng để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động. 

- Phần vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong kỳ tính thuê đối với các khoản chi phúc lợi cho người lao động.

- Chi vượt mức quy định về : bồi thường, trợ cấp cho nười bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chi vượt mức các khoản bảo hiểm bắt buộc, kinh phí công đoàn, đóng góp nguồn kinh phí cho cấp trên, cho quỹ hiệp hội.

- Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định, khoản chi trả lãi vay trong giai đoạn đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản.

- Khoản chi liên quan trực tiếp đến phát hành cổ phiếu ( trừ cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả và cổ tức của cổ phiếu ( trừ cổ tức của cổ phiếu nợ phải trả), mua bán cổ phiếu quỹ và các khoản chi khác liên quan trực ếpếp đến việc tăng giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp).

- Tiền phạt vi phạm hành chính, bao gồm tiền chậm nộp thuế, chi ủng hộ địa phương - đoàn thể, mua thẻ hội viên sân golf, chi phí chơi golf.

- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm tiền mặt, tiền gởi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ.

- Phần chi trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế vượt 150% mức lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

  Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn.

-  Lãi vay để góp vốn, bổ sung vốn pháp định, vốn điều lệ hoặc không trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ( kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh)

-  Các khoản chi phí được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác, đã được chi từ quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp.

- Các khoản chi đã trích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn chưa chi hoặc chi không hết

- Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế, thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Các khoản chi cho tài trợ giáo dục, y tế, khắc phụcâuậu quả thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cho nghiên cứu khoa học, cho địa phương không đúng đối tượng, không đúng quy định hoặc không có hồ sơ,chứng từ.BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo