Điểm lưu ý trong việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Nguyễn Thị Thu Hiền / 14/01/2018 / 0
Điểm lưu ý trong việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Các văn bản pháp quy hiện hành hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2017 như sau : 

- Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014,

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014,

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014,

- Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế  thu nhập doanh nghiệp tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị Định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC, thông tư số 119/2014/TT-BTC, thông tư số 151/2014/TT-BTC,

- Quyết định 2465/QĐ-BTC ngày 23/11/2015 về việc đính chính thông tư số 96/2015/TT-BTC. 

Theo đó từ kỳ thuế năm 2015 trở đi : 

- Được tạm nộp thuế TNDN hàng quý dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh của quý ( lưu ý: Doanh nghiệp không phải lập tờ khai tạm tính thuế TNDN hàng quý). Thời hạn nộp số thuế tạm tính này vào ngày 30 của tháng sau tháng kết thúc quý.

- Đối với năm 2017, số thuế TNDN đã tạm nộp của các quý trong năm phải từ 80% số thuế TNDN phải nộp của cả năm. Vì thế Doanh nghiệp cần phải rà soát số thuế TNDN đã tạm nộp của 3 quý trước và ước tính toán số thuế TNDN tạm nộp của Quý 4 để nộp trước ngày 30/01/2018.

Nguyên tắc kê khai quyết toán thuế TNDN  : 

* Phải lấy số liệu từ báo cáo tài chính, cụ thể là chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế.

* Tiếp sau đó sẽ xác định thu nhập chịu thuế, tính thuế TNDN thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu từ B1 đến chỉ tiêu B11 của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN ( căn cứ vào sự khác biệt giữa quy định về thuế và kế toán).

Các nội dung doanh nghiệp cần phải lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2017 : 

- Xác định đúng doanh thu làm cơ sở tính thuế TNDN năm 2017 ( lưu ý phải trùng khớp với chỉ tiêu tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra trên tờ khai thuế giá trị gia tăng).

- Xác định chính xác khoản chi phí được trừ và không được trừ của năm ( lưu ý : chi phí của năm nào phải tính vào năm đó, cần xác định chính xác chênh lệch trong việc ghi nhận chi phí theo quy định của kế toán và luật thuế hiện hành...)

- Xác định được thu nhập chịu thuế, tính thuế

- Xác định được các khoản thu nhập chịu thuế khác

- Xác định thuế suất thuế TNDN.

- Xác định đúng về thuế TNDN được ưu đãi

- Nguyên tắc xác định đối tượng, thu nhập được ưu đãi thuế TNDN

- Xác định thuế suất ưu đãi

- Xác định số thuế được ưu đãi và miễn giảm.

- Cuối cùng là xác định được số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế

Các rủi ro trong việc kê khai sai số thuế TNDN phải nộp : 

Quy định về xử phạt : 

- Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì : xử phạt 20% trên số tiền thuế khai thiếu, ngoài ra phải nộp ngay số tiền thuế còn thiếu do khai sai vào ngân hàng nhà nước kèm với số tiền chậm nộp tương ứng.

- Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế : phạt từ 1-3 lần số tiền trốn thuế của hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Các hành vi bao gồm : không ghi chép các khoản thu vào sổ sách kế toán, khi bán hàng hóa dịch vụ nhưng không lập hóa đơn để kê khai thuế, hủy bỏ chứng từ kế toán và sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn và chứng từ không hợp pháp để kê khai thuế.

- Thời hiệu xử phạt vi phạm thủ tục về thuế là : 02 năm kể từ ngày có hành vi vi phạm đến ngày ra quyết định xử phạt.

- Thời hiệu xử phạt hạnh vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, hành vi trốn thuế, gian lận thuế là : 05 năm kể từ ngày có hành vi vi phạm đến ngày ra quyết định xử phạt.

Quy định về truy thu thuế : 

- Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế bị thiếu, số tiền trốn thuế, gian lận thuế và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm trở về trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. 

 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo