GTGT

GTGT

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP, ban hành ngày 15/12/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/02/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...

Chi tiết

Văn bản hợp nhất thuế giá trị gia tăng

Từ khi thông tư số 219/2013/TT-BTC được ban hành năm 2013, đã có rất nhiều các thông tư được...

Chi tiết

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/5/2014 : có hiệu lực từ ngày 01/9/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số...

Chi tiết

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng...

Chi tiết

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo