Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Nguyễn Thị Thu Hiền / 01/12/2017 / 0
Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều Luật thuế giá trị gia tang. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Tải văn bản tại đây 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo