Thông tư số 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/6/2015 và có hiệu lực từ ngày 06/8/2015

Nguyễn Thị Thu Hiền / 04/12/2017 / 0
Thông tư số 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/6/2015 và có hiệu lực từ ngày 06/8/2015

Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Tải văn bản tại đây

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo