Tổng hợp các văn bản sửa đổi bổ sung thông tư số 156/2013/TT-BTC

Nguyễn Thị Thu Hiền / 06/12/2017 / 0
Tổng hợp các văn bản sửa đổi bổ sung thông tư số 156/2013/TT-BTC

1. Ngày 01/08/2014 thông tư số 76/2014/TT-BTC đã sửa đổi một phần thông tư số 156/2013/TT-BTC và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể là : bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 01/TKTH-SDDPNN, Mẫu số 02/TSDĐ, Mẫu số 03/MGTH

2. Ngày 01/9/2014 Thông tư 119/2014/TT-BTC được ban hành  sửa đổi bổ sung 1 phần bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế 

Cụ thể là : bỏ mẫu số 01/GTGT; mẫu số 01-1/GTGT; mẫu số 01-2/GTGT; mẫu số 03/GTGT; mẫu số 04-1/GTGT; mẫu số 01-1/LPTB; mẫu số 11/KK-TNCN; điểm b khoản 3 Điều 11; điểm a, d, đ và e khoản 8 Điều 11; Điều 16; khổ thứ 2, 3, 4 khoản 11 Điều 21; Điều 22; khổ thứ 6, 7, 8, 9 khoản 3 Điều 28.

3. Ngày 01/01/2015 thông tư số 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Cụ thể là : 

Bỏ điểm c khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 31, các nội dung liên quan đến bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế

Bỏ điểm đ, e khoản 1 Điều 11, điểm b khoản 3 Điều 11, điểm b khoản 5 Điều 11, khoản 6 Điều 11, khoản 3 Điều 13, điểm d khoản 3 Điều 20, điểm d2 khoản 3 Điều 20, Điều 27, điểm a và điểm d Khoản 1 Điều 31, điểm d khoản 3 Điều 31, điểm b.2 khoản 2 Điều 32, điểm a, b, e khoản 2 Điều 34, khoản 2 Điều 35, điểm b.1, b.2 khoản 3 Điều 35, Điều 40, khoản 2 Điều 54, khoản 2 Điều 58, khoản 4 Điều 58

4. Ngày 30/7/2015 thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Cụ thể là : sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Sửa đổi, bổ sung điểm b.1 khoản 1 Điều 16 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Sửa đổi, bổ sung tiết b.1 điểm b khoản 3 Điều 16 Sửa đổi, bổ sung điểm c và điểm d khoản 3 Điều 16 Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 16 Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 33 Sửa đổi, bổ sung Điều 53.

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÍN TÂM VIỆT | Cung cấp bởi Sapo